OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú základné pravidlá za ktorých budú uzatvárané a realizované kúpne zmluvy medzi ELKO Valenta Slovakia, s.r.o., podnikajúcim pod IČ 34122117, IČ DPH SK 2020386423, s miestom podnikania Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín (ďalej len „dodávateľ“) a spotrebiteľmi. V prípadoch, keď je tovar objednaný kupujúcim v rámci jeho podnikateľskej činnosti (tzn. v objednávacom formulári bude vyplnené IČ), sa ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok nepoužijú a zmluvné strany dojednávajú, že ich vzťahy sa riadia obchodným zákonníkom.

 2. Údaje o dodávateľovi

  Firma: ELKO Valenta Slovakia, s.r.o.
  IČ: 34122117, DIČ: SK 2020386423
  Sídlo: Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
  Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro vl. č. 672/R.a
  Kontaktné údaje: zhodné s firmou a sídlom dodávateľa

 3. Predmet predaja

  Predmetom predaja v rámci tohto internetového obchodu sú domáce elektrospotrebiče tak, ako sú uvedené na www.my-concept.sk (ďalej len „webové stránky“).

 4. Objednávka tovaru

  1. Kúpna zmluva je uzavretá na základe objednávky spotrebiteľa zadanej na webových stránkach a prijatím tejto objednávky dodávateľom. Prijatie objednávky je spotrebiteľovi zaslané na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol vo svojej objednávke. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré potom tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V emailovom prijatí objednávky dodávateľ špecifikuje dodacie a platobné podmienky. Dodávateľ si vyhradzuje právo z prevádzkovo technických dôvodov (zmena ceny, nedostatok tovaru na trhu a podobne) zmeniť dodacie a platobné podmienky uvedené na webových stránkach. V tomto prípade, bude spotrebiteľ dodávateľom kontaktovaný formou emailovej správy a k uzavretiu zmluvy dôjde až prijatím takto zmeneného návrhu kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa tiež formou emailovej korešpondencie.
  2. Dodávateľ je oprávnený neprijať objednávku zo strany spotrebiteľa, ak nie je schopný objednaný tovar dodať napr. z toho dôvodu, že príslušný tovar sa už nevyrába, výrazným spôsobom sa zmenila cena apod. V tomto prípade dodávateľ kontaktuje spotrebiteľa za účelom dohody na ďalšom postupe vo veci.
  3. Ak je dodávateľ schopný dodať len časť tovaru zo zadanej objednávky, je kúpna zmluva uzavretá ohľadne predaja tohto tovaru, ktoré je uvedené v prijatí objednávky zo strany dodávateľa ako tovar, ktorý bude dodaný spotrebiteľovi. O tom, že niektorý tovar nemôže byť dodaný, bude spotrebiteľ informovaný dodávateľom emailovou poštou alebo telefonicky. Ohľadne poštovného a balného v tomto prípade platí, že je v takom rozsahu, ako keby bola objednávka prijatá v celej výške.
  4. Dodanie je realizované podľa voľby spotrebiteľa doručením na spotrebiteľom uvedenú adresu prostredníctvom prepravnej služby či držiteľa poštovej licencie (v prípade dodania menších a stredných zásielok). Voľbu spôsobu dopravy činí dodávateľ na základe svojich skúseností s prepravnými službami, kde berie v úvahu predovšetkým hmotnosť, rozmery, spôsob balenia a krehkosť tovaru. Tovar objednaný spotrebiteľom bude vyexpedovaný zo skladu dodávateľa do troch pracovných dní a odovzdaný dopravcovi. Zásielka býva dopravcom obvykle doručená do 3-4 pracovných dní od objednania. Túto lehotu nie je dodávateľ bohužiaľ schopný zaručiť, ale je v jeho záujme dodržať ju.
 5. Kúpna cena a platobné podmienky

  1. Kúpna cena za jednotlivé produkty je uvedená na webových stránkach a zahŕňa v sebe daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške. Kúpna cena bude účastníkmi potvrdená v emailovom prijatí objednávky.
  2. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru, poštovné a balné. Úhrada týchto nákladov sa riadi ustanovením článku VI. týchto VOP.
  3. Ku kúpnej cene bude pripočítaný recyklačný poplatok za elektroodpad, výška tohto poplatku je uvedená pri produktoch.
 6. Úhrada nákladov za dodanie tovaru, poštovné a balné

  Poštovné a balné činí, ak je kúpna cena platená na dobierku, čiastku 6,-€ za každú objednávku /nie za každý produkt/. V prípade, že cena objednaného tovaru je vyššia ako 100 € je balné a poštovné celkom zdarma.

 7. Spôsob platby

  V prípade dodania tovaru dopravcom je možné zvoliť buď platbu vopred prevodom na účet dodávateľa /číslo 84326103/7500 s uvedením variabilného symbolu – čísla, ktoré obdrží spotrebiteľ od dodávateľa pri potvrdení objednávky/ alebo dobierkou /platba v hotovosti pri prevzatí/.

 8. Poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy, storno a zmeny objednávky a ďalšie dojednania

  1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade, že dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný odovzdať písomne alebo iným obdobným spôsobom / podľa § 53 občianskeho zákonníka/, činí táto lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak však sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby bežať lehota štrnásťdňová.
  2. Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, učiní tak písomným oznámením zaslaným na adresu dodávateľa s uvedením čísla účtu či adresy pre vrátenie peňazí. Spotrebiteľ sa zaväzuje vrátiť tovar v stave, ako mu bolo dodané, tzn. kompletné, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom, nepoškodené , s dokladom o jeho kúpe, riadne zabalené v ochrannom kartóne. V prípade, že nebude tovar vrátený v stave, ako bolo dodané spotrebiteľovi, má dodávateľ právo vyčísliť vzniknutú škodu a túto započítať na záväzok k vráteniu kúpnej ceny za daný tovar.
  3. Zmluvné dojednania medzi dodávateľom a spotrebiteľom sú dodávateľom uchovávané, a je možné ich zaslať spotrebiteľovi na jeho vyžiadanie v písomnej podobe (len faktúra, objednávka nie). Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, v iných jazykoch len po individuálnej dohode s dodávateľom . Súčasťou zmluvy uzavretej v inom než slovenskom jazyku sú však vždy tieto VOP vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmeny v objednávke môže spotrebiteľ učiniť najneskôr do doručenia prijatia objednávky zo strany dodávateľa do emailovej schránky spotrebiteľa, maximálne však v deň odoslania objednávky spotrebiteľom dodávateľovi.
  4. Ponuka tovaru na webových stránkach je platná až do odvolania tejto ponuky dodávateľom, s tým že dodávateľovi náležia práva uvedené v bode IV. týchto VOP.
  5. Dodávateľ sa zaväzuje zhromažďovať a užívať osobné dáta spotrebiteľov v súlade s platnou právnou úpravou. Osobné dáta spotrebiteľov nebudú poskytnuté tretej osobe.
 9. Záručná lehota

  1. Záručná lehota činí 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Záručná lehota sa predlžuje o čas, po ktorý dodávateľ vybavuje reklamáciu zo strany spotrebiteľa.
  2. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby je spotrebiteľ povinný skontrolovať či bol tovar dodaný v nenarušenom a nepoškodenom obale a prípadnú závadu oznámiť ihneď priamo prepravnej službe. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú dodávateľom uznané.
  3. V prípade osobného odberu tovaru je spotrebiteľ povinný tovar prekontrolovať pri jeho prevzatiu a prípadné zjavné vady je povinný ihneď uplatniť u predávajúceho. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú dodávateľom uznané.
  4. V záručnej lehote je možné reklamovať vady tovaru. To sa však netýka vád spôsobených samotným spotrebiteľom či inou osobou, prípadne nevhodným užívaním tovaru k účelom , na ktoré nie je tovar určený.
  5. Pre uplatnenie reklamácie odporúčame obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis – reklamácia tak bude vybavená najrýchlejšou možnou cestou. Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, prípadne v záručnom liste, ak je k tovaru vystavený. V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese: Elko Valenta Slovakia,s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín. Bližší postup pri uplatnení reklamácie je popísaný na webových stránkach www.my-concept.sk v odkaze Reklamácie a servis.
 10. Ostatné

  Spotrebiteľ odoslaním objednávky udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona číslo 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov.

 11. Záverečné ustanovenia

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2009 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena prebehne zverejnením nových Všeobecných obchodných podmienok na adrese www.my-concept.sk. Právne vzťahy z kúpnej zmluvy sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 12. Formulár pre odstúpenie od zmluvy najdete zde.

 
 
 
 
Košík
0 položiek
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlásenie
 
 

Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o.