Doprava ZDARMA na objednávky nad 50€

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú základné pravidlá za ktorých budú uzatvárané a realizované kúpne zmluvy medzi CONCEPT Slovensko s.r.o., podnikajúcim pod IČ 34122117, IČ DPH SK 2020386423, s miestom podnikania Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín (ďalej len „dodávateľ“) a spotrebiteľmi. V prípadoch, keď je tovar objednaný kupujúcim v rámci jeho podnikateľskej činnosti (tzn. v objednávacom formulári bude vyplnené IČ), sa ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok nepoužijú a zmluvné strany dojednávajú, že ich vzťahy sa riadia obchodným zákonníkom.

 2. Údaje o dodávateľovi

  Firma: CONCEPT Slovensko s.r.o.
  IČ: 34122117, DIČ: SK 2020386423
  Sídlo: Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
  Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro vl. č. 672/R.a
  Kontaktné údaje: zhodné s firmou a sídlom dodávateľa

 3. Predmet predaja

  Predmetom predaja v rámci tohto internetového obchodu sú domáce elektrospotrebiče tak, ako sú uvedené na www.my-concept.sk (ďalej len „webové stránky“).

 4. Objednávka tovaru

  1. Kúpna zmluva je uzavretá na základe objednávky spotrebiteľa zadanej na webových stránkach a prijatím tejto objednávky dodávateľom. Prijatie objednávky je spotrebiteľovi zaslané na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol vo svojej objednávke. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré potom tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V emailovom prijatí objednávky dodávateľ špecifikuje dodacie a platobné podmienky. Dodávateľ si vyhradzuje právo z prevádzkovo technických dôvodov (zmena ceny, nedostatok tovaru na trhu a podobne) zmeniť dodacie a platobné podmienky uvedené na webových stránkach. V tomto prípade, bude spotrebiteľ dodávateľom kontaktovaný formou emailovej správy a k uzavretiu zmluvy dôjde až prijatím takto zmeneného návrhu kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa tiež formou emailovej korešpondencie.
  2. Dodávateľ je oprávnený neprijať objednávku zo strany spotrebiteľa, ak nie je schopný objednaný tovar dodať napr. z toho dôvodu, že príslušný tovar sa už nevyrába, výrazným spôsobom sa zmenila cena apod. V tomto prípade dodávateľ kontaktuje spotrebiteľa za účelom dohody na ďalšom postupe vo veci.
  3. Ak je dodávateľ schopný dodať len časť tovaru zo zadanej objednávky, je kúpna zmluva uzavretá ohľadne predaja tohto tovaru, ktoré je uvedené v prijatí objednávky zo strany dodávateľa ako tovar, ktorý bude dodaný spotrebiteľovi. O tom, že niektorý tovar nemôže byť dodaný, bude spotrebiteľ informovaný dodávateľom emailovou poštou alebo telefonicky. Ohľadne poštovného a balného v tomto prípade platí, že je v takom rozsahu, ako keby bola objednávka prijatá v celej výške.
  4. Dodanie je realizované podľa voľby spotrebiteľa doručením na spotrebiteľom uvedenú adresu prostredníctvom prepravnej služby či držiteľa poštovej licencie (v prípade dodania menších a stredných zásielok). Voľbu spôsobu dopravy činí dodávateľ na základe svojich skúseností s prepravnými službami, kde berie v úvahu predovšetkým hmotnosť, rozmery, spôsob balenia a krehkosť tovaru. Tovar objednaný spotrebiteľom bude vyexpedovaný zo skladu dodávateľa do troch pracovných dní a odovzdaný dopravcovi. Zásielka býva dopravcom obvykle doručená do 3-4 pracovných dní od objednania. Túto lehotu nie je dodávateľ bohužiaľ schopný zaručiť, ale je v jeho záujme dodržať ju.
 5. Kúpna cena a platobné podmienky

  1. Kúpna cena za jednotlivé produkty je uvedená na webových stránkach a zahŕňa v sebe daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške. Kúpna cena bude účastníkmi potvrdená v emailovom prijatí objednávky.
  2. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru, poštovné a balné. Úhrada týchto nákladov sa riadi ustanovením článku VI. týchto VOP.
  3. Ku kúpnej cene bude pripočítaný recyklačný poplatok za elektroodpad, výška tohto poplatku je uvedená pri produktoch.
 6. Úhrada nákladov za dodanie tovaru, poštovné a balné

  Poštovné a balné činí, ak je kúpna cena platená na dobierku, čiastku 7,50€ za každú objednávku /nie za každý produkt/. V prípade, že cena objednaného tovaru je vyššia ako 50 € je balné a poštovné celkom zdarma.

 7. Spôsob platby

  V prípade dodania tovaru dopravcom je možné zvoliť buď platbu vopred prevodom na účet dodávateľa /číslo 84326103/7500 s uvedením variabilného symbolu – čísla, ktoré obdrží spotrebiteľ od dodávateľa pri potvrdení objednávky/ alebo dobierkou /platba v hotovosti pri prevzatí/.

 8. Poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy, storno a zmeny objednávky a ďalšie dojednania

  1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade, že dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný odovzdať písomne alebo iným obdobným spôsobom / podľa § 53 občianskeho zákonníka/, činí táto lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak však sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby bežať lehota štrnásťdňová. V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
  2. Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, učiní tak písomným oznámením zaslaným na adresu dodávateľa s uvedením čísla účtu či adresy pre vrátenie peňazí. Spotrebiteľ sa zaväzuje vrátiť tovar v stave, ako mu bolo dodané, tzn. kompletné, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom, nepoškodené , s dokladom o jeho kúpe, riadne zabalené v ochrannom kartóne. V prípade, že nebude tovar vrátený v stave, ako bolo dodané spotrebiteľovi, má dodávateľ právo vyčísliť vzniknutú škodu a túto započítať na záväzok k vráteniu kúpnej ceny za daný tovar.
  3. Zmluvné dojednania medzi dodávateľom a spotrebiteľom sú dodávateľom uchovávané, a je možné ich zaslať spotrebiteľovi na jeho vyžiadanie v písomnej podobe (len faktúra, objednávka nie). Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, v iných jazykoch len po individuálnej dohode s dodávateľom . Súčasťou zmluvy uzavretej v inom než slovenskom jazyku sú však vždy tieto VOP vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmeny v objednávke môže spotrebiteľ učiniť najneskôr do doručenia prijatia objednávky zo strany dodávateľa do emailovej schránky spotrebiteľa, maximálne však v deň odoslania objednávky spotrebiteľom dodávateľovi.
  4. Ponuka tovaru na webových stránkach je platná až do odvolania tejto ponuky dodávateľom, s tým že dodávateľovi náležia práva uvedené v bode IV. týchto VOP.
  5. Dodávateľ sa zaväzuje zhromažďovať a užívať osobné dáta spotrebiteľov v súlade s platnou právnou úpravou. Osobné dáta spotrebiteľov nebudú poskytnuté tretej osobe.
 9. Záručná lehota

  1. Záručná lehota činí 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Záručná lehota sa predlžuje o čas, po ktorý dodávateľ vybavuje reklamáciu zo strany spotrebiteľa.
  2. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby je spotrebiteľ povinný skontrolovať či bol tovar dodaný v nenarušenom a nepoškodenom obale a prípadnú závadu oznámiť ihneď priamo prepravnej službe. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú dodávateľom uznané.
  3. V prípade osobného odberu tovaru je spotrebiteľ povinný tovar prekontrolovať pri jeho prevzatiu a prípadné zjavné vady je povinný ihneď uplatniť u predávajúceho. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú dodávateľom uznané.
  4. V záručnej lehote je možné reklamovať vady tovaru. To sa však netýka vád spôsobených samotným spotrebiteľom či inou osobou, prípadne nevhodným užívaním tovaru k účelom , na ktoré nie je tovar určený.
  5. Pre uplatnenie reklamácie odporúčame obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis – reklamácia tak bude vybavená najrýchlejšou možnou cestou. Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, prípadne v záručnom liste, ak je k tovaru vystavený. V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese: Elko Valenta Slovakia,s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín. Bližší postup pri uplatnení reklamácie je popísaný na webových stránkach www.my-concept.sk v odkaze Reklamácie a servis.
 10. Spracovanie osobných údajov

  1. Zaslaním objednávky spotrebiteľom a jej akceptáciou dodávateľom, resp. v rámci vzniknutého zmluvného vzťahu na základe tejto objednávky bude dodávateľ spracovávať osobné údaje spotrebiteľa za nasledujúcimi účelmi:
   1. Realizácia zmluvného vzťahu - toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ s poskytnutím svojich údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné zmluvu uzavrieť. Za týmto účelom budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané identifikačné údaje spotrebiteľa uvedené v zmluve, prípadne kontaktné údaje, a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. identifikácia tovaru či služby, spôsob ich úhrady, vrátane platobných informácii ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola úhrada prevedená a pod.). Tento rozsah osobných údajov je dodávateľ oprávnený spracovávať za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu so spotrebiteľom.
   2. Marketingové využitie údajov
    1. Dodávateľ je na základe § 7 zákona 480/2004 o niektorých službách informačnej spoločnosti oprávnený používať elektronickú adresu a telefónne číslo spotrebiteľa za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré už spotrebiteľovi poskytol. Je ďalej oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa za účelom ponuky obchodu a služieb. V oboch prípadoch platí, že tak možno činiť až do odvolania súhlasu zo strany zákazníka.
    2. Dodávateľ, ako správca osobných údajov, môže tieto údaje odovzdať inému správcovi len za predpokladu, že údaje boli získané v súvislosti s činnosťou dodávateľa, prípadne tieto údaje boli zverejnené, odovzdané osobné údaje budú využívané len za účelom ponúkania obchodu, tovaru a služieb, to všetko len do doby, kým bude zo strany spotrebiteľa vyslovený nesúhlas.
    3. Spotrebiteľ je povinný pri odoslaní objednávky označiť, či súhlasí alebo nesúhlasí so spracovaním svojich ďalších osobných údajov, ktoré podnikateľ v priebehu zmluvného vzťahu získa (napr. nákupné zvyklosti zákazníka), za účelom adresného ponúkania obchodu či služieb. Toto spracovanie je dobrovoľné a udelenie či neudelenie súhlasu s ním nemá žiadny vplyv na uzatvorenie zmluvy. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu, možno ho však kedykoľvek odvolať.
  2. Súhlas je možné kedykoľvek jednostranne a bezplatne odvolať správou zaslanou na emailovú adresu info@my-concept.sk alebo na tel. 032/658 34 65.
  3. Dodávateľ celé spracovanie osobných údajov vykonáva sám a vlastnými prostriedkami.
  4. Dodávateľ osobné údaje spotrebiteľa odovzdá ďalším subjektom len vtedy, pokiaľ im bude svedčiť zákonný dôvod pre prístup k údajom (orgány činné v trestnom konaní, iné kontrolné orgány so zákonným poverením pre prístup k informáciám), alebo pokiaľ to bude nevyhnutné pre ochranu jeho práv (súd).
  5. Spotrebiteľ má ako subjekt údajov všetky práva priznané zákonom č. 18/2018 Zb. a ďalšími právnymi predpismi. Spotrebiteľ má predovšetkým právo požiadať dodávateľa o informácie o spracovaní svojich osobných údajov ku všetkým vyššie uvedeným účelom (viď § 21 zákona č. 18/2018 Zb.).
  6. Spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že dodávateľ spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom, má podľa § 27 zákona č. 18/2018 Zb. právo ho požiadať o vysvetlenie. Ďalej môže dodávateľa, ako správcu os. údajov, vyzvať k odstráneniu protiprávneho stavu, tzn. k blokovaniu, oprave, doplneniu alebo likvidáciu osobných údajov a pod.
  7. V každom prípade, kedy sa spotrebiteľ domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov (najmä vtedy, pokiaľ dodávateľ na jeho žiadosť o informácie či o nápravu stavu nereaguje alebo spotrebiteľ s vyjadrením dodávateľa nesúhlasí), sa možno so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, Úrad pre ochranu osobných údajov.
 11. Ostatné

  Spotrebiteľ odoslaním objednávky udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona číslo 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov.

 12. Záverečné ustanovenia

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2009 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena prebehne zverejnením nových Všeobecných obchodných podmienok na adrese www.my-concept.sk. Právne vzťahy z kúpnej zmluvy sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 13. Formulár pre odstúpenie od zmluvy najdete tu.