Doprava ZDARMA na objednávky nad 50€

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma: CONCEPT Slovensko s.r.o.
IČ: 34122117, DIČ: SK 2020386423
Sídlo: Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro vl. č. 672/R.a

 1. Základné ustanovenie

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Elko Valenta – Slovakia, s.r.o., IČO 34122117 so sídlom Hurbanova 1563/ 23, Trenčín (ďalej len: „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú info@my-concept.sk.
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
   1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďalej len “Plnenie zmluvy”),
   2. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej len “Oprávnený záujem”),
   3. Váš súhlas so spracovaním za účelom poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Z.z., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
 3. Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

 4. Doba uchovávania údajov

  1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobné údaje:
   1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (osobné údaje budú spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov počínajúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu z dôvodu archivácie daňových dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve),
   2. po dobu 540 dní pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracované na základe oprávneného záujmu,
   3. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov.
 6. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
   1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
   3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
   4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
   5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
   6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím hesiel a certifikátov.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 8. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte vyplnením formulára na odber noviniek a potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.
  4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.